اقاي-دکتر-حق‌شناس.jpgوعده‌اي که وفاشد بيانگر تلاش مجموعه مهندسين وزارت نيرو است که زيرساخت توسعه پايدار را فراهم کرده‌اند. حجم و تعداد پروژه‌ها ضمن اينکه بيانگر توانمندي مهندسي کشور در حوزه آب و برق است ولي نکته مهمتر بيانگر وسعت ايران عزيز است. آب و برق الفباي توسعه است ولي قبل از شروع توسعه کشورها و بکارگيري واژه مذکور بقاء کشورها و مردمان سرزمين‌ها به مواد غذايي و بطور مشخص محصولات کشاورزي مي‌باشد. تامين آب براي شرب و محصولات، مهمترين عامل بقاء بشر است. يقيناَ عملکرد وزارت نيرو و بويژه وزير فرهيخته آن مايه غرور و افتخار است اما عدم افتتاح پروژه در سال‌جاري در استان گلستان بيانگر يک غفلت تاريخي به مهمترين استان کشاورزي ايران است. داشتن رتبه اول تا پنجم در مهمترين محصولات بخش کشاورزي مثل گندم، کلزا، برنج، جو و ... به اندازه کافي بايد مورد جلب توجه سياستگزاران کشور مي‌شد تا اين استان مهم کشاورزي بيشتر از پروژه‌هاي آب و برق بهره‌مند مي‌شد. انشاءالله با اتمام پروژه‌هاي آب و برق گلستان وعده‌هاي دولت تدبير و اميد در گلستان تحقق يابد.
حق شناس
99/4/19