کاربر گرامی! شما به دلیل داشتن دسترسی مورد نیاز می توانید این خبر را ویرایش نمایید.

ویرایش
آب
1399/12/06 10:27
گزارشی از وضعیت سدسازی در کشور؛

بهره‌برداري از 50 سد مخزني ملي از ابتداي دولت تدبیر و امید تاكنون/ پيش‌بيني بهره‌برداري از 10 سد مخزني در 8 استان كشور تا نيمه 1400

گزارش مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد از اﺑﺘﺪاي دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن 50 ﺳﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﺠـﻢ ﻣﺨـﺰن 5 هزار و 801 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ و آب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ 5 هزار و 328 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ به بهره‌برداري رسیده است.

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، از اين تعداد، 25 ﺳﺪ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ و 25 ﺳﺪ ديگر در دوﻟﺖ دوازدﻫم آبگيري شده‌اند. ﺗﺎ پيش از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، 19 ﺳﺪ ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري رﺳﯿﺪه ﺑﻮد كه بعد از انقلاب اسلامي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر، ﺗﺎ اﺑﺘـﺪاي دوﻟـﺖ ﯾـﺎزدﻫﻢ 125 ﺳﺪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن 33 ميليارد و 775 ميليون ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ و آب ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺳـﺎﻻﻧﻪ 19 ميليارد و 91 ميليون مترمكعب افتتاح شد كه ﯾﮑﯽ از اﻗﺪامات ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري، اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﻪ‌ﻫﻨﮕﺎمﺳﺎزي ﺗﺨﺼﯿﺺ آب آن‌ها بود.
همچنين ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺪﻫﺎي ﻣﻠﯽ از ابتداي دوﻟﺖ يازدهم تا كنون 18 ﺳـﺪ اﺳـﺘﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢ ﻣﺨـﺰن 26 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ و آب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ 52 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﻓﺘﺘﺎح شده اﺳﺖ.
بر همین اساس در اين مدت، 8 ﺳﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن يك ميليارد و 773 ميليون ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ و آب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ يك ميليارد و 917 ميليون مترﻣﮑﻌﺐ آﺑﮕﯿﺮي ﺷﺪه‌اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳـﺎل‌هاي آﺗﯽ اﻓﺘﺘﺎح شوند.
این گزارش می‌افزاید، ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽشود 3 ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن 10 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ و ﻇﺮﻓﯿﺖ آب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ 19 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در 2 اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر اﻓﺘﺘﺎح و 10 ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﻣﻠﯽ ديگر نيز ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن 713 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ و ﻇﺮﻓﯿﺖ آب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳـﺎﻻﻧﻪ 390 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در 8 اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر آﺑﮕﯿﺮي ﺷﻮد.
  • خبرنگار:امیررضا آزاده
  • منتشر کننده:حمید ثریانی/ سردبیر