بخش عمومي
1398/07/17 16:01:00
ارتباط ویدئوکنفرانسی وزیر نیرو با مدیران عامل آب و برق در سراسر کشور برای تشریح #پویش_الف_ب_ایران
وزیر نیرو در ارتباط ویدئوکنفرانسی با مدیران عامل آب و برق در سراسر کشور از محل ستاد وزارت نیرو، #پویش_الف_ب_ایران، اهداف و سازوکارهای اجرایی آن را تشریح کرد.
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر