بخش آب
1391/05/11 15:12:00
حجم آب سدهای تهران به بیش از يك ميليارد مترمكعب رسيد
در زمان كنوني بيش از 90 درصد از حجم مخزن سه سد لتيان، اميركبير و طالقان در استان تهران از آب پر شده است.

حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهاي تهران بیش از يك ميليارد مترمكعب ثبت شده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، حجم آب موجود در مخازن سدهاي تهران هم اکنون يك ميليارد و 67 ميليون مترمكعب ثبت شده است در حالی که این میزان در زمان مشابه پارسال 816 ميليون مترمكعب گزارش شده بود.
حجم آب ورودی به مخازن سدهای تهران نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به دو ميليارد و 160 میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته 634 میلیون مترمکعب بيشتر است.
بر اساس اين گزارش، حجم آب خروجي از مخازن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به يك ميليارد و 744 میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته 401 میلیون مترمکعب بيشتر است.
به گزارش شركت مديريت منابع آب ايران، در زمان كنوني بيش از 90 درصد از حجم مخزن سه سد لتيان، اميركبير و طالقان در استان تهران از آب پر شده است.
در زمان كنوني 93 درصد حجم مخزن سد لتيان، 100 درصد از حجم مخزن سد اميركبير و 92 درصد از حجم مخزن سد طالقان از آب پر شده است.
حجم آب موجود در مخزن سه سد لتيان، اميركبير و طالقان هم اکنون به ترتيب 84، 205 و 388 ميليون مترمكعب گزارش شده است.
همچنين در زمان كنوني 65 درصد از حجم مخزن سد ماملو و 24 درصد از حجم مخزن سد لار از آب پر شده است.
بر اساس اين گزارش، حجم کنونی آب موجود در مخزن اين دو سد به ترتيب 162 و 228 ميليون مترمكعب است.

  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah