بخش آب
1396/12/14 10:51:18
نگاهی به اولین اجلاس هم‌اندیشی متخصصان علوم آب و محیط زیست
مجتبی فاضلی/ عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی
 
به جرات میتوان اجلاس هماندیشی فوق را در زمره معدود همایشهایی در کشور برشمرد که برنامه زمانبندی آن بی کم و کاست و دقیق رعایت شد.
از جمله سایر موارد مثبت این اجلاس عبارت بودند از:
-          حضور تماموقت وزیر نیرو، ارائه دو مرحله سخنرانی افتتاحیه و اختتامیه و مشارکت مستقیم وی در تعدادی از نشستها که بهصورت موازی برگزار میشد.
-          مشارکت متخصصین از طیفهای مختلف منتقد مثبت و منفی شامل بخشهای دولتی و خصوصی و دانشگاهیان مرتبط با مسئله آب و محیط زیست و ارائه نقطه نظرات و راهحلهای روشن و بدون حاشیه.
-          وصول تعداد قابل توجهی از مقالات و پیشنهادهای سیاست گذاری به رغم فرصت کوتاه و دستهبندی آن‌ها در پنج بسته موضوعی که تصمیم گیری شرکتکنندگان برای استماع گزارشات را آسان‌تر میکرد.
به‌‌رغم نقاط قوت بالای این اجلاس نقاط ضعفی هم وجود داشت که با توجه به فرصت کوتاه و ضرورت دریافت نقطه نظرات، قابل توجیه بودند. اما در جمع بندی نشستها همانند ادوار گذشته درمقایسه برخی از حوزههای بسیار با اهمیت مانند استفاده از آب متناسب با توان اکولوژیکی و همبسته آب، غذا، انرژی و محیط زیست، اقتصاد آب و ارزش ذاتی آن در دیپلماسی و تعاملات مختلف، تعداد موارد پیشنهادشده در حوزههای آموزش و نقش مراکز آموزشی و دانشبنیان در مواجهه با مسائل آب بسیار بیشتر بود.
نتایج حاصله از این اجلاس از دیدگاه اینجانب میتوان در موارد زیر عنوان کرد:
پیشنهادات واصله قابلیت دستهبندی مجدد داشته و هر دسته میتواند به عنوان موضوع تشکیل کارگروه تخصصی ویژه با دیدگاههای همهجانبه نگر اعضای آن طرح مجدد شود.
با توجه به اینکه در مسائل راهبردی و در عینحال همهگیر مانند آب، هیچ راه حلی بدون مشارکت همه بازیگران عرصه آن قابل حل نیست و راهحلهایی که دران یک وزارتخانه و حتی دولت به تنهائی موظف به اجرای برنامه و اعمال حاکمیت شود به نتایج شایان توجهی منتهی نمیشود، شفافسازی مسائل برای جلب مشارکت مجموعه ذی‌نفعان آب و محیط زیست، اعم از دولت و مردم و پاسخگو کردن همه آنها در قبال مسائل حال و آینده تنها مسیر منتهی به نتیجه مطلوب است.
حکمرانی خوب در همبسته آب، غذا، انرژی و محیط زیست در گرو حل مسائل آب بهعنوان نقطه عطف همه محورهای توسعه است و اثرات آن در کلیه شاخصهای حکمرانی مانند بهداشت، امنیت سیاسی، رفاه اجتماعی و ... بهطور بارزی قابل پایش و مستندسازی است.
از دیگر فرازهای ارائه شرکتکنندگان در نشستها بحث آمایش سرزمین آبمحور و تنظیم نرخ توسعه مناطق مختلف کشور برپایه ظرفیت پایدار تأمین آب و حفظ محیط زیست، راهکارهای افزایش نرخ تبدیل بارش به آبهای تجدیدپذیر از جمله کنترل و کاهش تبخیر و تعرق، کنترل کانونهای ریزگرد داخلی بدون استفاده از مواد پایه نفتی و مصرف آب و نگرش ویژه به مدیریت منابع و مصارف آب در قالب همبسته آب، غذا، انرژی و محیط زیست و با لحاظ نمودن سایر شاخصهای حیاتی برای توسعه پایدار کشور بودند.
برگزاری اجلاس به صورت ادواری در ادامه میتواند به تکمیل و توسعه دیدگاههای بهوجود آمده و یا روشن شده در این اجلاس و اجلاسهای بعدی کمک و نتایج آن در سیاست گذاری و مدیریت تأمین و تقاضای آب و تعیین مسیر توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد.
  • خبرنگار: علی اکبر ذاکری
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر