بخش آب
1396/10/04 11:07:00
توسط وزارت نيرو و همزمان با فرا رسيدن اولين سالگرد رونمايي از منشور حقوق شهروندي انجام شد؛
انتشار 22 اقدام انجام شده در راستاي ايفاي حقوق شهروندي
وزارت نيرو 22 اقدام خود در راستاي استيفاي حقوق شهروندي را در اولين سالگرد انتشار منشور حقوق شهروندي توسط رييس جمهور منتشر کرد.

وزارت نيرو 22 اقدام خود در راستاي استيفاي حقوق شهروندي را در اولين سالگرد انتشار منشور حقوق شهروندي توسط رييس جمهور منتشر کرد.  
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو(پاون)، بدنبال رونمايي از منشور حقوق شهروندي توسط رييس جمهور کشورمان در همايش «قانون اساسي و ملت» در آذرماه 1395 و ابلاغ آن به تمام دستگاه هاي اجرايي، تمامي اين دستگاه ها موظف شدند تا در چارچوب قانون اساسي و متناسب با اصل 134 قانون اساسي و در چارچوب وظايف سازماني خود به استيفاي حقوق شهروندان بپردازند.
بالطبع وزارت نيرو به عنوان متولي صنعت آب و برق کشور نيز موظف شد تا در چارچوب وظايف سازماني خود به بخش هايي از اين متن 120 ماده اي توجه ويژه کرده و آن ها را در دستورکار خود قرار دهد.
در اولين سالگرد رونمايي از اين منشور مي توان به بخشي از اقدامات انجام شده اين وزارتخانه به صورت ذيل اشاره کرد:
الف- حق حيات،‌سلامتي و كيفيت زندگي
- در حال حاضر جمعيت تحت‌ پوشش شبکه آب شرب شهري 99.31% مي‌باشد.
- جمعيت روستايي بهره‌مند از آب آشاميدني 72.1% مي‌باشد.
- در راستاي حفظ محيط‌‌زيست و داشتن زندگي سالم و بدون بيماري جمعيت تحت پوشش شبکه فاضلاب شهري 45.49% مي‌باشد.
- نظارت و راهبری بر اجرای برنامه ایمنی آب شرب
- تدوين نظام نامه جامع کیفیت منابع آب و .برگزاري نشست‌هاي منطقه‌اي دراين زمينه و تبيين وظايف و مسئوليت‌هاي شرکت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو و ابلاغ آن
ب- حق اقتصاد شفاف و رقابتي
- تنظيم مقررات و آيين نامه هاي اجرايي وزارت نيرو براي مشارکت بخش خصوصي بر مبناي برابري فرصت ها.
-اجراي شفاف و کارآمد حق برابري در فرصت در چارچوب برگزاري مناقصه ها و مزايده ها.
-اطلاع رساني گسترده و همگاني در مورد هرگونه مناقصه ها ومزايده ها و فعاليت هاي مشارکت جويانه بخش خصوصي
- تلاش براي اطلاع رساني گسترده از طريق سايت هاي اينترنتي متعدد در سطوح ملي و استاني در خصوص اعلام مجموعه سياست ها و قوانين مورد عمل در وزارت نيرو.
- انتشار انواع جرايد و خبرنامه ها و اطلاع رساني از تصميمات مديريتي و تدوين قوانين    و مقررات صنعت آب و برق کشور.
- تلاش براي وضع قوانين و مقررات حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي و شکل گيري رقابت اقتصادي از طريق تنظيم مقررات وزارت نيرو در حوزه آب و برق.
- اخذ رتبه اول صادرات خدمات فني و مهندسي توسط وزارت نيرو در راستاي توسعه صادرات.
- ادامه روند صادرات برق به کشورهاي منطقه در راستاي توسعه نقش ايران به عنوان هاب انرژي الکتريکي منطقه.
- اعمال برنامه هاي تشويقي براي صادرات تجهيزات صنعت آب و برق.
ج- حق مسكن
- در اين زمينه در حوزه برق با توجه به اينکه مسکن بدون برق عملاً معنايي ندارد  قابل استفاده نمي‌باشد، آئين نامه تکميلي تعرفه هاي برق براي برق رساني به واحد هاي مسکوني و... تدوين و اجرا شده است. در اين آئين نامه در هر منطقه با توجه به شرايط بومي، تعرفه هاي انشعاب و انرژي مصرفي تدوین و اجرا مي شود تا کليه هم‌ميهنانمان از رفاه نسبي برخوردار باشند. تا کنون بيش از 33.000.000 انشعاب برق واگذار شده و براي کساني که الگوي مصرف را رعايت مي‌کنند تخفيفاتي در نظر گرفته شده تا براي بهينه‌سازي مصرف برق در ساختمان انگيزه ايجاد شود اجراي برنامه هاي مفصل و گسترده DSM و DR و مديريت مصرف برق و کاهش آلودگي نيروگاهها و بالا بردن راندمان و کاهش تلفات برق
د- حق مالكيت
- با توجه به حجم وسيع پروژه‌هاي عمراني كه توسط شركت هاي زيرمجموعه جهت خدمات رساني به شهروندان در سطح كشور اجرا مي گردد؛ وزارت نيرو ضمن تهيه و ابلاغ دستورالعمل تملك اراضي تأكيد نموده است كه در حد امكان از اراضي ملي و دولتي جهت اجراي پروژه هاي مذكور استفاده و از ورود به اراضي و املاك اشخاص پرهيز نمايند و در مواردي كه لزوماً مجبور به استفاده از اراضي و املاك اشخاص مي باشند حقوق ذينفعان وفق مقررات قانوني پرداخت مي گردد. علاوه بر اين با تهيه و نصب سامانه هاي تملك، امور مربوط به تملك اراضي و املاك در شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو ساماندهي شده است.
ه- حق رفاه و تامين اجتماعي
-جمعيت روستايي بهره‌مند از آب آشاميدني 72.1% مي‌باشد.
- تأمين آب کشاورزي از طريق اجازه حفر و بهره‌برداري از منابع آب زيرزميني
- تأمين آب کشاورزي با درصد اطمينان مناسب از طريق احداث سدها بر روي منابع آب سطحي. 
- برق‌رساني به تمامی روستاهای بالای 10 خانوار
 - برق رساني به روستاهاي صعب‌العبور با انرژي خورشيدي
- تامين برق محل هاي اسکان عشاير به روستاهاي مختلف علي الخصوص چاه‌هاي آب در مسير آنها با انرژي خورشيدي                                                 
  • خبرنگار: عبدالصمد محمودی
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر