بخش هدفمندي يارانه ها
1396/08/07 14:01:00
معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان
كاهش 34 درصدي خاموشي به ازاي هر مشترك در نيمه نخست سال جاري
خاموشي هر مشترك در سال 96 بايستي به 87/1دقيقه در روز محدود شود كه خوشبختانه عملكرد 6 ماهه اول سال جاري مويد دستيابي به اين هدف است به طوري كه تا پايان شهريور ماه 96براي هر مشترك76/1دقيقه در روز خاموشي رخ داده است
خاموشي هر مشترك در سال 96 بايستي به 1/87دقيقه در روز محدود شود كه خوشبختانه عملكرد 6 ماهه اول سال جاري مويد دستيابي به اين هدف است به طوري كه تا پايان شهريور ماه 96براي هر مشترك 1/76دقيقه در روز خاموشي رخ داده است .
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان؛ محسن قراچه داغي معاون بهره برداري اين شركت در خصوص وضعيت ميزان خاموشي هاي مشتركين در حوزه فعاليت شركت گفت؛ به منظور كسب رضايت مشتركين؛ برنامه كاهش مدت زمان خاموشي هاي برق بااجرايي كردن تعميرات پيشگيرانه،ساماندهي خاموشي هاي با برنامه وبي برنامه، ساماندهي خودروهاي اتفاقات، اضافه كردن گروه خط گرم، اتوماسيون شبكه هاي توزيع، آموزش مداوم و بهره وري نيروي انساني ،شناسايي نقاط ضعف بحراني حوزه عملياتي، از سال 94 در اين شركت آغاز شده بود كه در آن سال؛ هر مشترك برق در حدود 2/44دقيقه در روز خاموشي داشته است. وي ادامه داد: در نيمه نخست سال جاري شاخص خاموشي ها به ازاي هر مشترك 34درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل  كاهش يافته است.
معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان افزود: مطابق با برنامه مدون شركت، خاموشي هر مشترك در سال 96 بايستي به 1/87 دقيقه محدود شود كه خوشبختانه عملكرد 6 ماهه اول سال جاري مويد دستيابي به اين هدف است بطوري كه تا پايان شهريور ماه 96براي هر مشترك 1/76دقيقه خاموشي درروز رخ داده است كه با توجه به كاهش بار شبكه ها؛ آرام شدن شرايط جوي, اميدواريم خاموشي هر مشترك برق در سال 96 به كمتر از 1/87دقيقه محدود شود.
 

  • خبرنگار: فاطمه غلامی
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر