بخش آب
1396/05/22 12:21:11
براي روز گذشته گزارش شد؛
افزايش 6600 مگاواتي مصرف برق/ بيش از 90 درصد از افزايش مصرف مربوط به بخش غير مولد است
روز گذشته پيک مصرف برق به 53 هزار و 162 مگاوات رسيد که نسبت به روز جمعه 6 هزار و 600 مگاوات افزايش داشت.

روز گذشته پيک مصرف برق به 53 هزار و 162 مگاوات رسيد که نسبت به روز جمعه 6 هزار و 600 مگاوات افزايش داشت.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو(پاون)، گرچه به نظر مي رسد در روزهاي اخير اندکي هواي برخي از نقاط کشور خنک تر شده اما مصرف برق همچنان گواه بر بالا بودن ميزان گرما و استفاده از وسايل سرمايشي در کشور است، به طوري که در روز گذشته پيک مصرف برق به 53 هزار و 162 مگاوات رسيد که نسبت به روز جمعه 6 هزار و 600 مگاوات افزايش داشت.
نگاهي به مصرف برق صنايع در روز گذشته و مقايسه آن با روز جمعه نشان مي دهد که تنها 300 مگاوات از بار مصرفي مربوط به افزايش در بخش صنايع بوده است.
به عبارت ديگر مي توان گفت تنها در روز گذشته در مقايسه با روز جمعه مصرف برق در بخش غير مولد کشور حدود 6 هزار و 300 مگاوات افزايش داشته است.
کارشناسان صنعت برق معتقدند افزايش هر 1000 مگاوات به ظرفيت توليد برق کشور بيش از 2000 ميليارد تومان هزينه بر اين صنعت تحميل مي کند، و چنان که مي دانيم کشور سالانه براي جبران ميزان مصرف خود نيازمند افزايش 5 تا 6 درصدي ظرفيت توليد نيروگاهي است.
برآوردها حاکي از اين است که در چهار سال گذشته حدود 8000 مگاوات به ظرفيت توليدي نيروگاه هاي کشور افزوده شده است، ظرفيتي که با احتساب هزينه هاي توزيع و انتقال برق نيروگاهي بيش از 20 هزار ميليارد تومان براي وزارت نيرو هزينه در بر داشته است، اين در حالي است که بودجه وزارت نيرو در چهار سال گذشته بسيار کمتر از اين ميزان بوده است.
به سخن ديگر در4 سال گذشته براي پوشش ميزان افزايش مصرف برق کشور بويژه در پيک تابستان بودجه اي به اندازه کل بودجه عمراني کشور در سال گذشته هزينه شده است اما با اين حساب پاسخگوي رشد شتابنده ميزان مصرف نيست.
آمارها نشان مي دهد تنها 20 هزار مگاوات از مصرف برق کشور مربوط به استفاده بي رويه از وسايل سرمايشي در کشور است که عمدتاً نيز از استانداردهاي لازم برخوردار نيستند. 

  • خبرنگار: عبدالصمد محمودی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد