بخش آب
1390/12/17 12:00:06
از ابتداي سال آبي جاري تاكنون به ثبت رسيد؛
افزايش 30 درصدي حجم آب ورودي به سد زاينده رود
حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود از ابتدای سال آبی جاری تاکنون نیز در حالی به 211 میلیون مترمکعب رسیده که در زمان مشابه پارسال این مقدار 212 میلیون مترمکعب بوده است.
حجم آب ورودي به مخزن سد زاینده رود اصفهان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته 30 درصد افزايش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، حجم آب ورودي به مخزن سد زاینده رود در استان اصفهان هم اکنون به 202 میلیون و 400 هزار مترمکعب رسیده که در مقایسه با زمان مشابه پارسال که 155 میلیون و 200 هزار مترمکعب بوده، 30 درصد افزايش یافته است.
براساس این گزارش، حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود از ابتدای سال آبی جاری تاکنون نیز در حالی به 211 میلیون مترمکعب رسیده که در زمان مشابه پارسال این مقدار 212 میلیون مترمکعب بوده است.
بر این اساس، حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود يك درصد كاهش یافته است.
در زمان حاضر، 14 درصد از مخزن سد زاینده رود در استان اصفهان از آب پر شده و 86 درصد از ظرفیت این سد خالی است.
آب موجود در مخزن سد گلپایگان دیگر سد مهم استان اصفهان در مقایسه با زمان مشابه پارسال هفت میلیون مترمکعب افزايش یافته است.
حجم آب ورودی به مخزن سد خمیران نیز تا پایان هفته گذشته در حالی به دو ميليون و 600 هزار مترمکعب رسید که در زمان مشابه پارسال این مقداريك ميليون و 700 هزار مترمکعب بوده است.
بر این اساس، حجم آب ورودی به سد خمیران 47 درصد افزايش یافته است.
سدهای زاینده رود، گلپایگان، حنا و خمیران سدهای تامین کننده آب مورد نیاز در استان اصفهان هستند.
  • خبرنگار: fallah
  • منتشر کننده: fallah