بخش آب
1391/03/31 00:48:00
هفته صرفه جويي در مصرف آب؛ (1)
آب، توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني
نقش كليدي صنعت آب و آبفا در توسعه پایدار کشور بر كسي پوشيده نيست و با توكل بر خداي بزرگ، انشاء الله در آینده نزدیک به‌صورت 100 درصد آینه تمام‌نمای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی خواهد شد.

نزديك به 25 سال است كه هفته نخست تيرماه هر سال (یکم تا هفتم تیرماه) به نام "هفته صرفه جويي در مصرف آب" نامگذاري شده است و اگرچه اين مناسبت در تقويم رسمي كشور درج نشده، اما به عنوان يك رويداد فرهنگي، در افكار عمومي و رسانه ها جاي خود را باز كرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، هر سال به اين مناسبت، فعالیت های فرهنگي، آموزشي زيادي براي ارتقای آگاهي هاي عمومي درباره آب و جلب توجه افكار عمومي به اين مقوله حساس، انجام مي شود.
براساس اعلام شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، امسال نخستین روز از هفته صرفه جویی در مصرف آب به عنوان "آب، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامگذاری شده است. 
پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون) درنظر دارد با همکاری مدیران و کارشناسان بخش آب، سلسله یادداشت هایی را با عناوین مرتبط با نامگذاری های هفته صرفه جویی در مصرف آب منتشر کند.
بر این اساس، یادداشت نخستین روز از هفته "صرفه جویی در مصرف آب" که از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به عنوان روز "آب، توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني" نامگذاری شده است، به قلم مهندس "محمد ابراهيم نيا" مديركل دفتر مهندسي و معيارهاي فني آب و آبفاي وزارت نيرو از نظرتان می گذرد.
صرفه جويي، توليد ملي و حمايت از سرمايه ايراني
«كمبود آب در ايران يكي از عوامل محدودكننده اصلي در توسعه طي دهه هاي آينده به شمار خواهد رفت. لذا تمام تلاش وزارت نيرو در توسعه زيرساخت هاي كشور به اين سمت در حال حركت است تا بتوان از منابع در اختيار به صورت مطلوب استفاده کرد و طرح ها و برنامه ريزي ها براي استفاده مطلوب از آب و حفظ جايگاه آن به عنوان يكي از محورهاي توسعه همواره مدنظر دولت مردان و تصميم گيران عاليرتبه كشور بوده است.
امروزه شهرها به عنوان كانون اصلي تمركز جمعيت و فعاليت هاي صنعتي، تجاري و خدماتي، با توجه به رشد جمعيت، توسعه روزافزون، محدوديت منابع تأمين آب شرب و ملاحظه های اقتصادي، سياسي، اجتماعي و زيست محيطي، به شدت نيازمند مديريت جامع منابع آب هستند.
مجموعه اقدام هایي كه در كشور درباره آب صورت گرفته، بيشتر حول محور تامين آب در بخش هاي مختلف كشاورزي، شرب و صنعتي بوده و كمتر به "مديريت مصرف" توجه شده است. حال آن كه در برنامه جديد نظام توسعه جهاني، نگرش نو به آب به عنوان كالايي اقتصادي و راهبردی وجود داشته است و نقشي اساسي در توسعه اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي دارد. در اين بين موضوع پراهميت مديريت تقاضا و صرفه جويي آب در بخش هاي مختلف مورد توجه قرار گرفته و راهكارهايي درباره كاهش تلفات در قسمت هاي مختلف صنعتي، كشاورزي و شرب ارایه شده است تا با بهره گيري از اين روش ها از هدرروي منابع آب جلوگيري شود.
شرايط موجود در بسياري از شهرهاي ايران از نظر منابع و مصارف آب در حال و آينده، توجه به امر مديريت تقاضا را در كنار برنامه ريزي و مديريت تأمين آب اجتناب ناپذير مي سازد. در بيشتر شهرهاي كشور عموماً منابع ارزان و محلي تأمين آب پیش از این مورد بهره برداري قرار گرفته است و ساير منابع تامين آب، از محل مصرف دور بوده و نيازمند صرف هزينه زياد براي بهره برداري هستند. 
با توجه به اينكه در اغلب موارد بازدهي طرح هاي مديريت تقاضا بيشتر از طرح هاي افزايش ظرفيت تأمين به ویژه در شرايط محدوديت منابع آب است، تخصيص اعتبار و سرمايه گذاري در اين بخش مي تواند منافع بسياري را به همراه داشته باشد كه در پديدآوري طرح ها و سرمايه گذاري هاي مرتبط به اين موضوع پرداخته شده است. 
اگر چه مصارف آب شهري در مقايسه با مصارف كشاورزي درصد كمتري را به خود اختصاص مي دهد، اما با توجه به هزينه هاي هنگفت انتقال، تصفيه و توزيع آب شرب، صرفه جويي در مصرف آب در اين بخش نيز مي تواند منافع قابل ملاحظه اي به همراه داشته باشد. همچنين تأمين مصارف آب شرب به علت مسایل بهداشتي و نياز اوليه و اساسي انسان به آب و نيز احتمال بروز تنش هاي اجتماعي، از حساسيت و اولويت بيشتري برخوردار است كه خود لزوم آينده نگري و بهره برداري بهينه از منابع موجود در اين بخش با هدف تأمين نيازهاي آينده را بيش از پيش نمايان مي کند. 
كمبود منابع آب با كيفيت مناسب و هزينه هنگفت طرح هاي توسعه تأمين آب، در نهايت سازمان ها را مجبور خواهد ساخت تا به مديريت تقاضا و اجراي برنامه هاي مديريت مصرف آب به عنوان يك راه حل نسبتاً كم هزينه، پايدار و قابل اعتماد روي آورند. 
مديريت تقاضا كمك مي كند كه بيشترين خدمات آبي با حداقل حجم آب ممكن فراهم شود. برقراري تعادل مناسب بين گسترش ظرفيت تأمين و مديريت تقاضاي آب مي تواند افزون بر كاهش هزينه هاي بهره برداري، منافع زيادي از جمله حذف، كاهش و يا به تأخير انداختن هزينه هاي بالاي توسعه ظرفيت تأمين و آثار مخرب زيست محيطي ناشي از آن را به صرفه جويي در همراه داشته باشد.
آنچه در عرصه توسعه صنعت آب و آبفای کشور قابل تامل است آن است كه اين بخش از مرحله سخت عبور کرده و با تربیت و جذب نیروهاي متخصص، اجرای طرح‌های بزرگ سد، شبكه هاي آبياري و زهكشي، آبرسانی و فاضلاب را به همراه ارتقای سطح علمی و توان فنی اجرایی مشاوران، پیمانکاران، مجريان و كارشناسان به مرحله بلوغ، توانمندی و تکامل رسانده است.
اين در حالي است كه سطح کمی و کیفی محصولات مورد مصرف در این صنعت مطابق با استانداردهای تائید شده بوده و وزارت نيرو همواره بر آن بوده است تا ضمن تعامل مطلوب با پيمانكاران، مشاوران و حمایت از متخصصان داخلی عملکرد موفقی را ارایه کند که این مهم در راستای نامگذاری امسال به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی خود را بيش از پيش نمايان خواهد ساخت. لذا نقش كليدي صنعت آب و آبفا در توسعه پایدار کشور بر كسي پوشيده نيست و با توكل بر خداي بزرگ، انشاء الله در آینده نزدیک به‌صورت 100 درصد آینه تمام‌نمای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی خواهد شد. 
براي تحقق اين موضوع در سال جاري، اقدام های بزرگ و تاثيرگذاري در راستاي توسعه همه جانبه در كشور صورت گرفته است كه مي توان به طرح هاي مهر ماندگار اشاره کرد كه اميد است با بهره برداري از اين طرح ها، گام بزرگي در توسعه و آباداني كشور برداشته شود.
طرح هاي مهر ماندگار يكي از اقدام های اساسي است كه به منظور شتاب بخشي به روند اجراي طرح هاي عمراني، رشد و توسعه مناطق كمتر توسعه يافته را در قالب بهره برداري از آنها زير پوشش قرار مي دهد.
بر پايه اين مصوبه، طرح هاي مهر ماندگار با قرار گرفتن در اولويت كاري سازمان ها و مجموعه دولت از امتياز تخصيص اعتبار حداكثري و نوعي بسيج عمومي براي اجرا در كوتاه ترين زمان ممكن برخوردار شده اند.
از آنجا كه توسط رهبر معظم انقلاب، سال 1391 تحت عنوان سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده است، وزارت نيرو تمام تلاش و اهتمام خود را به كار گرفته است تا با نامي نيك و عملي شايسته و در خور نام امسال، مطابق انتظارها به سوي خدمتگزاري فزونتر پيش رود.
شايان ذكر است از مجموع 886 طرح مهر ماندگار در كل كشور، 270 طرح یعنی معادل 30 درصد از كل طرح هاي مهر ماندگار، مرتبط با وزارت نيرو است كه از اين ميزان 66 سد، 42 طرح آبرساني، 27 طرح فاضلاب و 111 بسته شبكه آبياري و زهكشي مربوط به بخش آب و آبفاست كه با حجم كل سرمايه گذاري بيش از 270 هزار ميليارد ريال در مجموع 246 طرح آب و آبفا برگ زريني ديگري بر افتخارهای وزارت نيرو در حوزه اجرايي رقم خواهد زد كه تمام طرح هاي یادشده، افزون بر اشتغال بالا در حين اجرا پس از بهره برداري نيز ظرفيت مناسبي به لحاظ اشتغال مستقيم و غير مستقيم ايجاد خواهند کرد.
آنچه در اين ميان حايز اهميت است اينكه تمام طرح هاي مذكور توسط بخش خصوصي داخلي و با سرمايه ايراني در حال انجام است و انشاء الله با بهره برداري از آنها اهداف مورد انتظار در كوتاه ترين زمان ممكن محقق خواهد شد.»

  • خبرنگار: fallah
  • منتشر کننده: fallah