بخش آب
1391/03/06 15:20:00
در هفته چهارم ارديبهشت ماه امسال گزارش شد؛
اصفهان ركورددار بيشترين افزايش مصرف آب در بين شهرهاي بزرگ كشور
میزان مصرف آب کلانشهرها در این هفته 84 میلیون و 30 هزار مترمکعب گزارش شد که 62/3 درصد در مقایسه با هفته پیش از آن افزایش یافته است.

شهر اصفهان در هفته چهارم ارديبهشت ماه امسال، بيشترين افزایش مصرف آب را در بین شهرهای بزرگ كشور به خود اختصاص داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، در هفته پاياني ارديبهشت ماه سال جاری، شهر اصفهان با مصرف پنج ميليون و 433 هزار مترمكعب آب، با 95/11 درصد بيشترين افزایش مصرف را در بین شهرهای بزرگ كشور در مقایسه با هفته پیش از آن به خود اختصاص داد.
در این هفته، مصرف آب شهروندان قم، تهران،شيراز، مشهد و تبريز به ترتیب 06/7، 80/2، 28/1، 17/6 و دو درصد افزايش یافت.
بر اساس اين گزارش، مصرف آب شهرهاي قم، تهران،شيراز، مشهد و تبريز در هفته مورد بررسی به ترتيب سه ميليون و 247 هزار مترمكعب، 31 ميليون و 680 هزار مترمكعب، سه ميليون و 395 هزار مترمكعب، شش ميليون و 622 هزار مترمكعب و چهار ميليون و 233 هزار مترمكعب اعلام شده است.
همچنين در هفته یادشده مصرف آب شهروندان خرمشهر، آبادان، زاهدان، كرمانشاه و كرمان به ترتیب 89/0، 22/0، 59/4، 79/0 و 09/3 درصد افزايش یافت.
بر اساس اين گزارش، مصرف آب شهرهاي خرمشهر، آبادان، زاهدان، كرمانشاه و كرمان در هفته چهارم ارديبهشت ماه 91 به ترتيب 906 هزار مترمكعب، يك ميليون و 370 هزار مترمكعب، يك ميليون و 276 هزارمترمكعب، دو ميليون و 668 هزار مترمكعب و يك ميليون و 366 هزارمترمكعب اعلام شده است.
همچنين در این هفته مصرف آب شهروندان اراك، كرج، همدان، بندرعباس و گرگان به ترتیب 97/2، 90/2، 94/2، 86/1 و 18/0 درصد افزايش یافت.
بر اساس اين گزارش، مصرف آب شهرهاي اراك، كرج، همدان، بندرعباس و گرگان در هفته مورد بررسی به ترتيب يك ميليون و 594 هزار مترمكعب، چهار ميليون و 296 هزار مترمكعب، يك ميليون و 469 هزارمترمكعب، يك ميليون و 970 هزار مترمكعب و يك ميليون و 124 هزار مترمكعب اعلام شده است.
در هفته مورد بررسی، مصرف آب شهروندان ايلام، اروميه و بوشهر به ترتیب 36/0، 20/2 و 22/7 درصد افزايش یافت.
براساس اين گزارش، مصرف آب شهرهاي ايلام، اروميه و بوشهر در هفته چهارم ارديبهشت ماه امسال به ترتيب 552 هزار مترمكعب، دو ميليون و 280 هزار مترمكعب و 891 هزار مترمكعب اعلام شده است.
همچنين در این هفته تنها مصرف آب شهروندان اهواز 81/0 درصد كاهش یافت.
بر اساس اين گزارش، مصرف آب شهر اهواز در هفته مورد بررسی پنج ميليون و 779 هزار مترمكعب اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، میزان مصرف آب کلانشهرها در این هفته 84 میلیون و 30 هزار مترمکعب گزارش شد که 62/3 درصد در مقایسه با هفته پیش از آن افزایش یافته است.


  • خبرنگار: fallah
  • منتشر کننده: fallah