بخش آب
1391/07/08 15:01:00
در پایان سال آبی 91-90؛
وسعت پوشش برفی کشور 27 درصد افزایش یافت
حجم آب معادل برف كشور در پایان سال آّبی 91 - 90، 3/336 ميليون مترمكعب گزارش شده است.

وسعت پوشش برفی كشور در پایان سال آبی 91 - 90 در مقايسه با سال آبی پیش از آن 27 درصد افزايش يافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رساني وزارت نیرو (پاون)، شركت مدیریت منابع آب ایران وسعت پوشش برفی كشور را در پایان سال آبی 91 - 90، يكهزار و 112 كيلومتر مربع اعلام كرد در حالی که مساحت پوشش برف كشور در پایان سال آبی پیش از آن، 875 كيلومتر مربع بوده است.
بر اساس اين گزارش، وسعت پوشش برفی كشور در پایان سال آبی 91 - 90 در مقايسه با سال آبی 90 - 89، 27 درصد افزايش يافته است.
شركت مديريت منابع آب ايران همچنین متوسط ارتفاع آب معادل برف كشور را در پایان سال آبی 91 - 90 با 50 درصد افزايش در مقايسه با سال آبی پیش از آن، سه ميليمتر اعلام کرده است.
متوسط ارتفاع آب معادل برف كشور در پایان سال آبی 90 - 89، دو ميليمتر گزارش شده بود.
حجم آب معادل برف كشور در پایان سال آّبی 91 - 90، 3/336 ميليون مترمكعب گزارش شده است.
بر اساس اين گزارش، حجم آب معادل برف كشور در پایان سال آبی 91 - 90 در مقایسه با سال آبی پیش از آن، 91 درصد افزايش يافته است.
حجم آب معادل برف كشور در پایان سال آبی 90 - 89، 1/75 ميليون مترمكعب گزارش شده بود.

  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah