بخش آب
1391/07/05 16:11:00
در پايان سال آبي 91 - 90 به ثبت رسيد؛
گيلان و سيستان و بلوچستان پربارش ترين و كم بارش ترین استان های كشور
حجم بارش های استان گيلان در پايان سال آبي 91-90، يكهزار و 300 ميليمتر ثبت شده است

گیلان و سيستان و بلوچستان در سال آبي 91 - 90، به ترتیب به عنوان پربارش ترين و كم بارش ترین استان های كشور گزارش شدند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، حجم بارش های استان گيلان در پايان سال آبي 91 - 90، يكهزار و 300 ميليمتر ثبت شده است.
میزان بارش استان گيلان در مقایسه با سال آبی پيش از آن، 35 درصد و در قیاس با دوره درازمدت 42 ساله 27 درصد افزايش نشان می دهد.
پس از این استان، مازندران با 978 ميليمتر و گلستان با 710 ميليمتر بارندگی در پايان سال آبي 91 - 90، دیگر استان های پربارش كشور گزارش شده اند.
میزان بارش استان مازندران در مقایسه با سال آبی پيش از آن 40 درصد و در قیاس با دوره درازمدت 42 ساله 23 درصد افزايش نشان می دهد.
بر اساس اين گزارش، میزان بارش استان گلستان نیز در مقایسه با سال آبي 90 - 89، 65 درصد و در قیاس با دوره درازمدت 42 ساله 50 درصد افزايش نشان می دهد.
همچنين در پايان سال آبي 91 - 90، استان سيستان و بلوچستان به عنوان كم بارش ترين استان كشور گزارش شده است.
بر اساس اين گزارش، استان سيستان و بلوچستان با 57 ميليمتر بارش در پايان سال آبي 91 - 90، عنوان كم بارش ترين استان كشور را به خود اختصاص داد.
میزان بارش استان سيستان و بلوچستان در مقایسه با سال آبی 90 - 89، 50 درصد و در قیاس با دوره درازمدت 42 ساله 51 درصد كاهش نشان می دهد.
در پايان سال آبي 91 - 90، در استان كرمان 66 ميليمتر بارندگی صورت گرفته است که اين ميزان بارش در مقایسه با سال آبی پیش از آن، 46 درصد و در قیاس با دوره درازمدت 42 ساله 47 درصد كاهش نشان می دهد.
گزارش بارش های کشور نشان می دهد که در پايان سال آبي 91 - 90، پس از سيستان و بلوچستان و كرمان، استان هرمزگان با 80 میلیمتر بارندگی، در رتبه بعدی استان های كم بارش کشور قرار گرفته است.
بر اساس اين گزارش، بارش 80 ميليمتري هرمزگان در قیاس با سال آبي 90 - 89 و دوره درازمدت 42 ساله به ترتيب 40 و 57 درصد كاهش نشان می دهد.

  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah