بخش آب
1391/07/04 11:28:00
در پايان سال آبي 91 - 90؛
حجم آب موجود در مخازن سدهاي كشور بيش از 3 درصد كاهش يافت
در پايان سال آبي گذشته، 2/39 درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پر بوده ضمن آنکه مجموع ظرفيت مخازن سدهاي كشور در پايان سال آبي 91-90، 9/46 ميليارد مترمكعب گزارش شده است.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در پايان سال آبي 91 - 90، در مقایسه با سال آبی پيش از آن بیش از سه درصد كاهش یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در پايان سال آبي 91- 90، حدود 18 میلیارد و 400 ميليون مترمکعب به ثبت رسید که در مقایسه با سال آبي 90- 89 نزدیک به 630 میلیون مترمکعب معادل 3/3 درصد كاهش نشان می دهد.
حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در پايان سال آبي 90- 89، حدود 19 میلیارد و 30 میلیون مترمكعب بوده است.
براساس این گزارش، حجم آب ورودي به سدهای کشور نیزدر پايان سال آبي 91-90، با 9/9 درصد افزايش به 34 ميليارد و 580 میلیون مترمکعب رسیده است.
این میزان در سال آبی پيش از آن 31 ميليارد و 460 ميليون مترمکعب گزارش شده بود.
میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز در پايان سال آبي 91-90، 34 ميليارد و 520 ميليون مترمکعب گزارش شده در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در پايان سال آبي 90-89 به ميزان 32 ميليارد مترمکعب بوده است.
بر این اساس، حجم آب خروجي از سدهاي كشور در مقايسه با پايان سال آبی پیش از آن، 9/7 درصد افزايش نشان مي دهد.
در پايان سال آبي گذشته، 2/39 درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پر بوده ضمن آنکه مجموع ظرفيت مخازن سدهاي كشور در پايان سال آبي 91-90، 9/46 ميليارد مترمكعب گزارش شده است.

  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah