بخش آب
1391/07/01 13:12:00
تا پایان سومين هفته شهريورماه جاري به ثبت رسيد؛
افزايش 27 درصدی وسعت پوشش برفی كشور
حجم آب معادل برف كشور از ابتداي سال آبي جاري تاكنون در مقايسه با دوره مشابه سال آبي گذشته، 90 درصد افزايش يافته است.

وسعت پوشش برفی كشور در پایان سومين هفته شهريورماه جاری در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته 27 درصد افزايش يافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رساني وزارت نیرو (پاون)، شركت مدیریت منابع آب ایران وسعت پوشش برفی كشور را تا پایان سومين هفته شهريورماه جاری، يكهزار و 101 كيلومتر مربع اعلام كرد در حالی که مساحت پوشش برف كشور در زمان مشابه سال گذشته، 867 كيلومتر مربع بوده است.
بر اساس اين گزارش، وسعت پوشش برفی كشور از ابتداي سال آبي جاري تاكنون در مقايسه با دوره مشابه سال آبي گذشته، 27 درصد افزايش يافته است.
شركت مديريت منابع آب ايران همچنین متوسط ارتفاع آب معادل برف كشور را در این مدت با 50 درصد افزايش در مقايسه با دوره مشابه سال آبی گذشته، سه ميليمتر اعلام کرده است.
همچنين متوسط ارتفاع آب معادل برف كشور در مدت مشابه سال آبي گذشته دو ميليمتر بوده است.
حجم آب معادل برف كشور از ابتداي سال آبي جاري تاكنون، 3/3 ميليون مترمكعب گزارش شده است.
بر اساس اين گزارش، حجم آب معادل برف كشور از ابتداي سال آبي جاري تاكنون در مقايسه با دوره مشابه سال آبي گذشته، 90 درصد افزايش يافته است.
حجم آب معادل برف كشور در مدت مشابه سال آبي گذشته ، 7/1 ميليون مترمكعب گزارش شده است.

  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah