بخش آب
1391/06/26 14:13:00
در هفته دوم شهريورماه امسال گزارش شد؛
مشهد ركورددار بيشترين افزايش مصرف آب در بين شهرهاي بزرگ كشور
میزان مصرف آب کلانشهرها در این هفته 104 میلیون و 270 هزار مترمکعب گزارش شد که 2/1 درصد در مقایسه با هفته پیش از آن كاهش یافته است.

شهر مشهد در هفته دوم شهريورماه امسال، بيشترين افزایش مصرف آب را در بین شهرهای بزرگ كشور به خود اختصاص داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، در هفته دوم شهريور ماه سال جاری، شهر مشهد با مصرف يك ميليون و 260 هزار مترمكعب آب، با 1/8 درصد بيشترين افزایش مصرف را در بین شهرهای بزرگ كشور در مقایسه با هفته پیش از آن به خود اختصاص داد.
در این هفته، مصرف آب شهروندان آبادان، اراك، اروميه، اصفهان و اهواز به ترتیب 1/1، يك، 7/2، 4/4 و 8/4 درصد افزايش یافت.
بر اساس اين گزارش، مصرف آب شهرهاي آبادان، اراك، اروميه، اصفهان و اهواز در هفته مورد بررسی به ترتيب يك ميليون و 301 هزار مترمكعب، دو ميليون و 18 هزار مترمكعب، دو ميليون و 205 هزار مترمكعب، پنج ميليون و 580 هزار مترمكعب و پنج ميليون و 595 هزار مترمكعب اعلام شده است.
همچنين در هفته یادشده مصرف آب شهروندان ايلام، بندرعباس، بوشهر، تبريز و تهران به ترتیب 3/0، يك، 3/0، 9/2 و 4/2 درصد افزايش یافت.
بر اساس اين گزارش، مصرف آب شهرهاي ايلام، بندرعباس، بوشهر، تبريز و تهران در هفته دوم شهريورماه 91 به ترتيب 565 هزار مترمكعب، دو ميليون و 151 هزار مترمكعب، يك ميليون و 35 هزارمترمكعب، چهار ميليون و 440 هزار مترمكعب و 33 ميليون و 957 هزارمترمكعب اعلام شده است.
همچنين در این هفته مصرف آب شهروندان خرمشهر، قم، كرمان، گرگان، همدان و يزد به ترتیب 9/1، 3/4، 5/0، 3/2، 2/0 و 7/0 درصد افزايش یافت.
بر اساس اين گزارش، مصرف آب شهرهاي خرمشهر، قم، كرمان، گرگان، همدان و يزد در هفته مورد بررسی به ترتيب 946 هزارمترمكعب، سه ميليون و 698 هزار مترمكعب، يك ميليون و 393 هزار مترمكعب، يك ميليون و 260 هزارمترمكعب، يك ميليون و 679 هزار مترمكعب و يك ميليون و 937 هزار مترمكعب اعلام شده است.
در هفته مورد بررسی، مصرف آب شهروندان زاهدان، شيراز، كرج و كرمانشاه به ترتیب 5/0، 9/1، 3/0 و 5/0 درصد كاهش یافت.
براساس اين گزارش، مصرف آب شهرهاي زاهدان، شيراز، كرج و كرمانشاه در هفته دوم شهريور ماه امسال به ترتيب يك ميليون و 374 هزار مترمكعب، سه ميليون و 944 هزار مترمكعب، پنج ميليون و 249 هزار مترمكعب و دو ميليون و 600 هزار مترمكعب اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، میزان مصرف آب کلانشهرها در این هفته 104 میلیون و 270 هزار مترمکعب گزارش شد که 2/1 درصد در مقایسه با هفته پیش از آن كاهش یافته است.

  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah