بخش آب
1391/06/15 14:45:00
از ابتداي سال آبي جاري تاكنون گزارش شد؛
اختلاف بارندگی پربارش ترين و كم بارش ترین استان های ایران؛ 1118 میلیمتر
گیلان و سيستان و بلوچستان از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 90) تاكنون، به ترتیب به عنوان پربارش ترين و كم بارش ترین استان های كشور گزارش شده اند.

اختلاف بارندگی پربارش ترين و كم بارش ترین استان های ایران از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 90) تاكنون به 1118 میلیمتر رسیده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، گیلان و سيستان و بلوچستان از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 90) تاكنون، به ترتیب به عنوان پربارش ترين و كم بارش ترین استان های كشور گزارش شده اند.
حجم بارش های استان گيلان از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 90) تا پايان هفته گذشته، يكهزار و 175 ميليمتر به ثبت رسیده است.
میزان بارش استان گيلان در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته 35 درصد و در قیاس با دوره درازمدت 42 ساله 25 درصد افزايش نشان می دهد.
پس از این استان، مازندران با 919 ميليمتر و گلستان با 682 ميليمتر بارندگی از ابتداي مهرماه 90 تا پايان هفته گذشته، دیگر استان های پربارش كشور گزارش شده اند.
میزان بارش استان مازندران در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته 56 درصد و در قیاس با دوره درازمدت 42 ساله 26 درصد افزايش نشان می دهد.
بر اساس اين گزارش، میزان بارش استان گلستان در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته 63 درصد و در قیاس با دوره درازمدت 42 ساله 51 درصد افزايش نشان می دهد.
همچنين از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 90) تا پايان هفته گذشته، استان سيستان و بلوچستان به عنوان كم بارش ترين استان كشور گزارش شده است.
بر اساس اين گزارش، استان سيستان و بلوچستان با 57 ميليمتر بارش از ابتداي مهرماه 90 تا پايان هفته گذشته، عنوان كم بارش ترين استان كشور را به خود اختصاص داده است.
میزان بارش استان سيستان و بلوچستان در مقایسه با سال آبی گذشته 49 درصد و در قیاس با دوره درازمدت 42 ساله 51 درصد كاهش نشان می دهد.
از ابتداي سال آبي جاري تا پايان هفته گذشته در استان كرمان 66 ميليمتر بارندگی صورت گرفته است که اين ميزان بارش در مقایسه با سال آبی گذشته 46 درصد و در قیاس با دوره درازمدت 42 ساله 47 درصد كاهش نشان می دهد.
گزارش بارش های کشور نشان می دهد که از ابتداي سال آبي جاري تا پايان هفته گذشته پس از سيستان و بلوچستان و كرمان، استان هرمزگان با 75 میلیمتر بارندگی، در رتبه بعدی استان های كم بارش کشور قرار گرفته است.
بر اساس اين گزارش، بارش 75 ميليمتري هرمزگان در قیاس با سال آبي گذشته و دوره درازمدت 42 ساله به ترتيب 44 و 60 درصد كاهش نشان می دهد.

  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah