بخش اخبار بين الملل وزارت نيرو
1395/12/22 15:53:00
دیدار معاون برنامه ریزی وزیر نیرو با مقامات دولت ایالتی استرالیای جنوبی- 22 اسفندماه 1395
  • خبرنگار: خدابخش نورمحمدپور
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد