بخش برق
1397/02/26 15:27:28
نصب تجهیزات افزایش پایداری شبکه در نیروگاه بندرعباس
تنظیمات جدید PSS نیروگاه بندرعباس که بر اساس مطالعات شبکه برق ایران و با هدف افزایش پایداری شبکه و نیروگاه در نوسانات فرکانس پایین استخراج شده بود، بر روی واحد یک نیروگاه بندرعباس قرار گرفت و با موفقیت تست شد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، این تنظیمات توسط متخصصان جوان گروه نظارت بر تنظیمات تجهیزات کنترلی دفتر برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه و بر اساس اقدامات و مطالعات گسترده در سال 96 استخراج شده و با همکاری بخش‌های مرتبط در نیروگاه بندرعباس، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و معاونت راهبری شبکه تست شد.
بر اساس شبیه‌سازیهای انجام شده بر روی شبکه برق ایران و همچنین اطلاعات ثبت شده در مرکز WAMS مشخص شد یکی از نیروگاه‌هایی که سهم زیادی در نوسانات بین ناحیهای دارد نیروگاه بندرعباس است. این نیروگاه با توجه به شرایط خاص آن و با هدف افزایش توان انتقالی، در سال 1368 توسط گروهی تحت سرپرستی "حمید لسانی" تنظیم شده بود.
در سالهای اخیر، سیستم تحریک و PSS واحدهای این نیروگاه به طور کامل تعویض شده و پارامترهای آن نیز توسط پیمانکار به صورت محلی و بدون انجام تحلیل و محاسبات شبکه تعیین و تنظیم شد. از طرف دیگر، ساختار و آرایش شبکه از سال 1368 تاکنون به طور وسیعی تغییر کرده است. بنابراین بررسی مدل و پارامترهای سیستم تحریک و همچنین بازتنظیم پارامترهای PSS این واحدها با تکیه بر تحلیل و محاسبات شبکه در شرایط جدید ضروری بوده است.
به همین منظور، رویهای با ده مرحله برای بازتنظیم PSS نیروگاه بندرعباس تدوین شد. بر این اساس، گروه تنظیم PSS دفتر برنامهریزی و مطالعات امنیت شبکه در شرکت مدیریت شبکه برق ایران، ضمن بازدید از نیروگاه بندرعباس طی چندین سفر و گردآوری اطلاعات دینامیکی با همکاری کارشناسان نیروگاه بندرعباس، به استخراج مدل و پارامترهای مورد نیاز و همچنین اعتبارسنجی آنها در تستهای مختلف پرداختند.
پس از آن با استفاده از اطلاعات استخراج شده و در نظر گرفتن مدل دینامیکی شبکه، پارامترهای جدید PSS بندرعباس را با هدف بهبود پایداری دینامیکی شبکه برق ایران، هم از نظر نوسانات محلی و هم نوسانات بین ناحیهای، مورد بازبینی قرار دادند. در راستای نیل به این هدف، انواع شبیهسازیها و تحلیلها در حوزه زمان و فرکانس با مشاوره دکتر لسانی در یک سال اخیر صورت پذیرفت و پس از اطمینان از کارآمدی پارامترهای جدید، این پارامترها در اسفند ماه سال گذشته عملاً بر روی PSS واحد یک نیروگاه بندرعباس قرار گرفت و تستهایی نظیر تست پله و ورود و خروج خط با موفقیت انجام شد. قرار بر این است که این تنظیمات در شرایطی که کلیه واحدهای نیروگاه بندرعباس در مدار قرار دارند بر روی واحدهای مختلف قرار داده شده و تست شود تا پس از آن واحدهای این نیروگاه نقش موثرتری در افزایش میرایی نوسانات بین ناحیه‌ای شبکه ایفا کنند.
امید میرود در ادامه این اقدام ملی که بدون مشارکت مشاور خارجی و با تلاش متخصصان جوان ایرانی در حال اجرا است، PSS سایر نیروگاههای کشور نیز به طور هماهنگ تنظیم شده و در آیندهای نزدیک شاهد افزایش هر چه بیشتر پایداری و امنیت شبکه برق کشور باشیم.
حفظ پایداری و امنیت شبکه برق کشور از وظایف اصلی برنامهریزان و بهرهبرداران شبکه برق هر کشور بوده و نیروگاههای شبکه نیز به عنوان اصلیترین اجزاء شبکه نقش بسزایی در حفظ امنیت شبکه دارند. لذا شناخت دقیق هر نیروگاه و بررسی تأثیر متقابل آنها بر پایداری شبکه و نیروگاههای دیگر دارای اهمیت است. انجام مطالعات دینامیکی و بازتنظیم تجهیزات کنترلی شبکه مانند PSS نیروگاهها، نقش مهمی در افزایش پایداری و در پی آن افزایش امنیت شبکه برق کشور دارد.

  • خبرنگار: نرگس موسوی
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر