بخش عمومي
1396/02/03 14:14:11
تقدیر از صادرکنندگان تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق- 3 اردیبهشت 96
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد