بخش برق
1395/11/11 17:23:00
معاون برق و انرژي وزير نيرو:
واگذاري خطوط و پست هاي فوق توزيع به شرکت هاي توزيع برق منتفي است
سعي مي شود با تقويت امور انتقال و اعطاي اختيارات بيشتر به شرکت هاي توزيع برق بويژه در استان هايي که فاقد برق منطقه اي هستند، انتظار نمايندگان و استانداران اين استان ها را نيز تامين کرد.
معاون برق و انرژي وزير نيرو گفت: مجموعه موضوعات بررسي شده، وزارت نيرو را به اين نتيجه رساند که در حال حاضر در شرکت هاي توزيع، ظرفيت و توان فني و انساني لازم براي واگذاري خطوط  و پست هاي فوق توزيع به اين شرکت ها وجود ندارد.  
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو(پاون)، مهندس «هوشنگ فلاحتيان» با اشاره به مطالبات برخي از استانداران و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني بر افزايش اختيارات شرکت هاي توزيع برق بويژه در استان هايي که فاقد برق منطقه اي هستند، اظهار داشت: از چندماه پيش جلسات تخصصي متعددي با شرکت هاي توزيع و برق منطقه اي برگزار شد تا مسأله مورد بررسي قرار گيرد.
وي افزود: بررسي ها نشان داد با توجه به شرايط فني موجود در پست ها و خطوط فوق توزيع از جمله اينکه خطوط فوق توزيعي در کشور وجود دارد که روي دکل هاي 230 و 400 کيلوولت اجرا شده است، و اين مسأله نياز به ايجاد هماهنگي هاي دوباره شرکت هاي توزيع با برق منطقه اي را طلب مي کرد، امکان واگذاري مسئوليت راهبري پست هاي فوق توزيع به شرکت هاي توزيع وجود ندارد.
همچنين وي تصريح کرد: يکي از دلايل ديگري که مانع از واگذاري راهبري پست هاي فوق توزيع به شرکت هاي توزيع شد اين بود که در برخي از استان ها دانش و تجربه لازم براي اداره پست ها و خطوط فوق توزيع وجود نداشت و اين مسأله ممکن بود روي کيفيت کار ارائه شده در اين حوزه تأثير سوء بگذارد.
فلاحتيان تأکيد کرد: نگراني هايي نيز وجود داشت که اين امر ممکن است منجر به افزايش حجم کار شرکت هاي توزيع و در هم ريختگي ميان وظايف اجرايي آنها شده، و در نهايت کاهش توان اجرايي شرکت هاي توزيع را بدنبال داشته باشد.
وي با اشاره به اينکه پست ها و خطوط فوق توزيع حدود دو سوم از کل وظايف شرکت هاي برق منطقه اي را در بر مي گيرد، گفت: با توجه به اينکه پست ها و خطوط فوق توزيع دو سوم از کل وظايف شرکت هاي برق منطقه اي را در بر مي گيرد، ادغام اين شرکت ها با شرکت مديريت شبکه برق ايران باعث مي شود تا به نوعي در اجراي وظايف اصلي مديريت شبکه، که وظيفه اصلي آن راهبري شبکه و رصد بازار برق است، اخلال ايجاد شود.
وي خاطرنشان کرد: مجموعه اين موضوعات وزارت نيرو را به اين نتيجه رساند که در حال حاضر در شرکت هاي توزيع، ظرفيت و توان فني و انساني لازم براي واگذاري اين وظيفه خطير، چه از منظر نگهداري و تعمير پست هاي  فوق توزيع و چه از منظر توسعه اين پست ها، وجود ندارد.  
همچنين وي در پايان تأکيد کرد: سعي مي شود با تقويت امور انتقال و اعطاي اختيارات بيشتر به شرکت هاي توزيع برق بويژه در استان هايي که فاقد برق منطقه اي هستند، انتظار نمايندگان و استانداران اين استان ها را نيز تامين کرد. 
  • خبرنگار: عبدالصمد محمودی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد