بخش عمومي
1395/07/10 16:48:00
وزير نيرو در آيين زنگ مهر موسسه آموزش عالي علمي و کاربردي صنعت آب و برق- 10 مهرماه 95
(گزارش تصویری)
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد