رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت:
رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت گفت: مشکل آب در برخی استان‌ها ‌مسئله ای ملی است و همه باید به آن توجه کنیم.
مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در مشهد عنوان کرد:
مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: با اجرای سیاست‌های سازگاری با کم آبی در سطح کشور انتظار جهش های بزرگی در صنعت آب و حفظ منابع آبی داریم.
مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو عنوان کرد:
مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو با تاکید بر اینکه در طی سی سال گذشته سالیانه بطور متوسط بیش از 5.5 درصد رشد مصرف انرژی برق داشته‌ایم، گفت: مقایسه‌ای بین رشد مصرف انرژی الکتریکی و رشد جمعیت پس از پیروزی انقلاب نشان می‌دهد که رشد مصرف برق هم از لحاظ پیک مصرف و هم از لحاظ میزان انرژی الکتریکی مصرفی بیش از هشت بیش برابر افزایش جمعیت بوده است.
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی:
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی گفت: در سال ۲۰۵۰، ایران با جمعیتی حدود ۱۱۷ میلیون نفر و سرانه منابع آب تجدیدپذیر کمتر از ۱۰۰۰ مترمکعب با کم آبی مزمن مواجه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توانیر:
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به میانگین رشد هفت درصدی مصرف برق در هر سال، تاکید کرد: اگر این میزان رشد همچنان تداوم داشته باشد، تاسیسات این صنعت هر 10 سال باید دوبرابر شود که حل این مشکل نیز نیازمند ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید است.

برگزیده ها


 


راديو اينترنتي نيرو